INFORMACE O PRONÁJMU PŮDY FIRMĚ AGRO KRUMVÍŘ s r.o.

 

1. Vlastník pozemků, které jsou jeho vlastnictvím na základě LV,  přenechává tyto  v užívání  společnosti  AGRO KRUMVÍŘ, s r.o.. Pozemky nevhodné k zemědělskému využití nebudou pronajímány.

(Vysvětlení: pozemky nevhodné k zemědělskému využití = zamokřené pozemky, zarostlé palachem…)

 

2. Nájemce bude pozemky užívat k zemědělskému hospodaření a zavazuje se na nich hospodařit s péčí řádného hospodáře.

(Vysvětlení:  za péči řádného hospodáře se považuje taková péče, s jakou by hospodář, který je vybaven potřebnými znalostmi, dovednostmi, odpovědností a svědomitostí, pečoval o svůj vlastní majetek.)        

                                                      

3. Bez souhlasu vlastníka nelze na pozemku zřizovat stavby ani provádět výsadbu trvalých kultur.

 

4. Výše nájmu činí 3 000 Kč/ha a rok. Úhrada nájemného bude provedena k 31. 12. běžného roku.

(Vysvětlení: Bereme vlastníky půdy jako partnery v zemědělském hospodaření, proto budeme tento nájem zvyšovat podle toho, jak se budou odvíjet ceny za komodity na trhu. Tato cena je stanovena jako minimální.)

 

5. Vlastník pozemků souhlasí s možností dát pozemek do pachtu (podnájmu) třetí osobě.    

(Vysvětlení: Jedná se o záměnu pozemků a dohodu mezi jednotlivými hospodáři v daném katastrálním území za účelem lepší hospodárnosti a efektivnosti hospodaření – účelné scelování pronajímaných pozemků. Pozemky jednotlivých vlastníků mají různou  plochu a nejsou umístěny v těsném sousedství. Takovéto obdělávání jen a pouze Vámi pronajatých pozemků by bylo velmi náročné. Záměna pozemků probíhala mezi zemědělskými subjekty již dříve jako podnájem půdy. Nyní je tato skutečnost uvedena v novém občanském zákoníku pod pojmem „pacht“ a nedojde tímto k jakémukoliv omezení Vašich práv.)

 

6. Nájemce umožní vlastníkovi vykrýt výši nájemného naturální formou (obiloviny –  v tržních cenách daného období).   

(Vysvětlení: pokud bude mít vlastník zájem o obiloviny, budou mu vydány ve výši příslušného nájemného, jako tomu bylo dosud.)

 

7. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta u pronajímaných pozemků je 1 rok, vždy k 30.9. daného roku.

(Vysvětlení: Je možné, dle požadavků vlastníka, uzavřít smlouvu i s delší výpovědní lhůtou – např. 2, 3, 5, 10 let.)

 

8. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky.